Радиестезия

                             

    Радиестезичните умения са били известни още на древните Лемурийци (Трета раса/цивилизация от развитието на човечеството) Тези умения получават своето най-високо ниво на развитие при Атлантите (Четвърта раса/цивилизация) и биват изгубени и забравени при днешната Пета раса/цивилизация на човечеството.

    Възраждането им става постепенно от 18–ти век насам, като средищата, където са били ползвани тези умения, са били предимно манастири (монаси са умеели да търсят подземна вода и изкопаеми, изчезнали хора, животни, скъпоценности и др.) 

    Названието “РАДИЕСТЕЗИЯ” (Radiesthesie) е дадено от основоположника на физикалната радиестезия френския учен радиофизик професор Луи Тюрен (живял в края на 19-ти и средата на 20-ти век).  “Радиестезия” е узаконен международен термин, състоящ се от две думи: radius (латинска) – вълни, излъчване; и esthesie (гръцка) – чувствам, усещам. Т.е. радиестезията е “усещане на вълните, на излъчванията”.

         Наименованията, с които е известна по света са различни : радиестезия, pendule,radiesthesie, radiesthzie, биолокация, лозоходство. Хората, владеещи този метод на изследване се наричат: радиестезисти, биолокатори, пендюлисти или просто оператори.

     Живеем в океан от излъчвания (вибрации) и вълни. Всичко, което ни заобикаля, живи и неживи обекти / субекти, е материя и обменя т.е. приема и излъчва вълни с торсионен характер.В случая се касае за един от законите на физиката за “вълново-корпускулярния” характер на материята и за така наречения “Физически ВАКУУМ”. Същият е носител на торсионните полета/вълни. Тези торсионни вълни /вибрации са с дискретен характер т.е. те не могат да бъдат приемани и измервани с електронна апаратура, а само чрез “БАГЕТИ” и “МАХАЛА”, с които боравят радиестезистите.Основните свойства на торсионните излъчвания са: те пренасят само информация без енергия и биват дясновъртящи (+) и лявовъртящи ( - ); разпространяват се със скорост по-голяма от тази на светлината (V=10.c ; c - скорост на светлината); торсионните честоти заемат диапазона от 10 на 20-та степен до 10 на 40-та степен Hz.; притежават висока проникваща способност, без да затихват; притежават “памет” ”(т.е. Създават “свидетел” /”фантом” за източника на излъчване в пространството); те възникват не само при въртене (спин – ефект), но могат да се породят също и от геометрични и топологични форми (“ефектът на формата”). Радиестезичният ефект, в светлината на съвременните научни представи,се основава върху връзката на съзнанието на човека  (торсионните излъчвания от мозъчната кора) с   подсъзнанието му  (центъра на симпатичната нервна система/СИМПАТИКА) чрез хромозомния апарат с помощта на речта (това съответства на фундаментално положение в лингвистичната генетика).

      В резултат от сравняването на торсионното излъчване на изследвания обект/субект и торсионното излъчване на изследователя в неговия вътрешен  “БИОКОМПЮТЪР”/БК, се получава т.н. “ИДЕОМОТОРЕН ЕФЕКТ”, формиращ движението на махалото в определена посока- надясно /код “ДА” и наляво /код “НЕ”,което представлява самия "радиестезичен ефект”. На практика радиестезичният ефект се обуславя от модулите на паметта на вътрешния БК, в който съзнанието (торсионните излъчвания на мозъчната кора) задава въпрос, а подсъзнанието (торсионните излъчвания от информацията в центъра на симпатичната нервна система) дава отговор.
     Накратко: вътрешния БК дава връзката между съзнанието и под- съзнанието на човека чрез хромозомния апарат на ДНК с помощта на речта.

       С радиестезичният метод може да се работи на три нива: енергийно, енерго-информационно и информационно.

-        на енергийно ниво има непосредствено регистриране на излъчване от изследваните обекти (човек, животно, растения, минерали и др.)           

-                на енерго-информационно ниво има сваляне на информацията, записана в подсъзнанието (на известни вече събития, т.е. такива, които вече са се случили) от система за“памет”, стартирана от СЪЗНАНИЕТО с помощта на мисъл или дума чрез хромозомния апарат.Това ниво се използва също при работа по фантом/свидетел  от изследвания обект/субект ( ДНК -кичур коса, нокът, капка кръв, снимка, рисунка с изображение, схеми, карти и др.)

-               на информационно ниво е налице връзка с информационното поле на Вселената/Всемирна информационна банка (АКАША)   

    Съществуват два големи дяла: “Ментална” и “Физикална” радиестезия. Представителите на менталната школа използват съставения от тях “ясен мисловен образ” на изследвания обект/субект и с помощта на багети и махала получават необходимата им информация.

     Професор Тюрен създава практическа научна теория наречена “Физикална радиестезия” /ФР, която заема заслужено място в научната сфера, като “наука за вълните и тяхното вълново – резонансно откриване”

  Физикалната радиестезия /ФР работи с измервателни уреди (линеали, вълномери, таблици, схеми, махала, багети, махала-багети и др.) и точни “свидетели”/”фантоми” на нещата, които са обект на изследване.

  Приложението на ФР е толкова разностранно, че още през 30-те години на 20-ти век мнозина я наричат “НАУКА НА НАУКИТЕ”. Тя получава широко разпространение в страни като Франция, Германия, Великобритания, САЩ, Русия, Полша, Белгия, Холандия, България и др. 

      Ето и някои от приложенията на ФР в ежедневния живот:

       На информационно ниво :

  -    издирване на подземни води – питейни,промишлени,термални,минерални.

-     откриване на подземни изкопаеми: руди, минерали,нефт,газ,въглища и др.

-     в археологията – намиране на културни слоеве (зидарии,керамика,кости и др.)

-     в криминалистиката – откриване на изчезнали хора,животни(живи/умрели), превозни средства, битова техника, скъпоценности и др.

-     прогноза за хода на събития и случки на изследвания обект.

       На енергийно ниво:

-    проверка  за качеството на различните видове лечебни средства, хранителни продукти и добавки.

-    откриване на влияние от вредни вълни (отрицателни торсионни излъчвания / с ляво въртене/ върху живите организми (хора, животни, растения), както и предлагане на неутрализация и защита срещу тяхното въздействие.

-    спектрален качествен и количествен анализ на проби от сплави и съединения.

       На енерго-информационно ниво:

-     проверка за възможности, таланти и екстрасензорни качества в отделния индивид.

-     проверка за съвместимост между партньори в бизнеса и бъдещи брачни партньори.

-     проверка за съответствието на вибрациите между два обекта въз основа на сравнение на торсионните им излъчвания по свидетел/фантом на същите.

-     определяне на нивото на моментното енергийно състояние на човешкия организъм, причините за нарушенията, както и определяне на индивидуалните средства за енергийна корекция и възстановяване на същия. Проверката може да бъде извършена по  личен свидетел/фантом от изследвания обект (кичур коса, снимка) без да е необходимо неговото присъствие. 

         На базата на торсионна технология се извършва:

·         неутрализация на вредните енергийни влияния върху организма;

·         полева терапия (въздействие чрез подбрани честоти от електронен генератор) за възстановяване на функциите на отделните органи и системи на организма (отстраняване на инфекции, мозъчни и сърдечни исхемии; блокиране развитието на туморни процеси; корекция на хормонални нарушения; неутрализиране на патологии като лумбаго, ишиас, дископатии, зарастване на тъкани/травми,  счупвания и други).

1.   Използване на „Вибрационни редове с цифров код на здравия организъм” за биоенергийна корекция и възстановяване на функциите на отделните органи и системи на организма.

2.Вибрационен ред  - енергоинформационен био-резонансен излъчвател,представен като последователност от символи и знаци,подбран с помощта на системен алгоритъм и притежаващ противоположни фазови характеристики,анихилиращи спектъра на патогенната структура на организма.

3. Цифров код на здравия организъм - енергоинформационен био-резонансен излъчвател, представен като последователност от девет/9/ цифри, подбран с помощта на системен алгоритъм и характеризиращ здравия организъм на индивида.

·         използване на различни по геометрия и размер пирамиди и платонови тела за въздействие и възстановяване на организма.

·         индивидуално подбрани билкови тинктури , високоефективни и биологично активни хранителни добавки и съответните дозировки, съобразно проблемите в организма.

  • използване на „КЛЪСТЕРНА ВОДА ЗА ПИЕНЕ”, структурирана от излъчването на изображенията от ВОДНИТЕ КРИСТАЛИ на МАСАРУ ЕМОТО.   

·         използване на “Древноегипетска система за хармонизиране и лечение на тялото и душата” чрез специални символи върху определени чакри.

·         използване на енерго-информационен матричен биорезонатор за биокорекция на човека върху определени чакри ( девет степени на матрицата на Вселенски “Цветето на вселенската духовна любов и мъдрост”)

         Цел: подготовка на индивида за преминаване от триизмерно в четириизмерно пространство (преминаване от пета раса/цивилизация в шеста раса/цивилизация на човечеството през 2012/2013 г.); осъществява се промяна в нивото на мозъчната вибрация (степен на съзнание)/Hz. и промяна в броя на хромозомите в хромозомния апарат на ДНК.

   Използването на ФР, в този случай, предлага бързина, точност, прогноза и визуализация на резултатите с възможност за следене на тяхното разви- тие (работи се на клетъчно ниво, регистрира се промяната на вибрацията на клетката).
  От тук идва и идеята, че традиционните медицински диагностични методи могат да бъдат допълвани с методите на медицинската физикална ради
- естезия, и по никой начин да не се изключват взаимно.

 

  *ВАЖНО за контакти САМО от ВТОРНИК до ПЕТЪК*

                         от 14.00 до 16.00ч. !!!!

           САМО НА ТЕЛЕФОН: GSM 0895452577

     * МОЛЯ НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ДНИ *

       Моля не използвайте електронната поща !!!!